Fokus: Hållbarhet

Hållbara glasfasader - en viktig länk i ett cirkulärt bygge

Text: Hanne Sofie Flem Bjørkestøl

Hållbarhet har gått från att vara en trend till att bli en slags gyllene regel för livet på jorden. Det betyder att vi måste leva på ett sätt som ger oss det vi behöver, utan att skada andra människor eller naturen. Att bidra till en hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att förstöra möjligheterna för kommande generationer att tillgodose deras behov. I dag står byggbranschen för en stor del av världens utsläpp, liksom energi- och resursanvändning. Det säger sig självt att de åtgärder som vidtagits här har stor inverkan på miljön. Därför finns det ett antal standarder som utgör grunden för att utvärdera byggnadens hållbarhet baserat på Life Cycle Assessment (LCA). [1]

För att bedöma en byggnads kolavtryck beaktas livscykelbedömningar, som tar hänsyn till byggnadens hela värdekedja, från råmaterialutvinning till konstruktion, samt drift, underhåll, rivning, återvinning och avfallshantering efter dess slutanvändning. För att dokumentera miljöprofilen för byggprodukter som ingår i en byggnad används miljöproduktdeklaration / EPD. Detta gäller även glasfasader.

Hållbara fasader av glas och aluminium
Mycket har förändrats under de senaste 60-70 åren efter att aluminium användes i fasaden. Den största förändringen är isoleringskapaciteten genom en trasig kallbro i aluminiumprofilen, liksom glas med hög isoleringskapacitet. Idag får vi profiler som fungerar på passivhusnivå, dvs ett U-värde på 0,8, medan glasögonen uppnår allt lägre värden som nu kan vara under 0,5 w / m2K. Detta innebär att värmeförlusten reduceras och byggnaden använder mindre energi på uppvärmningen. Genom att lägga till mer teknik i fasaden, såsom att integrera automatisk integrerade persienner, skärmar eller elektrokromatiskt glas, kan byggnaden svara på externa faktorer och skapa ett bättre inomhusklimat genom att undvika bländning och minska behovet av kylning. Fasader av aluminiumglas har lång livslängd och bryts inte ner över tiden. Dessutom krävs låga energi- och koldioxidutsläpp för underhåll. Aluminium tål väder och klimat och ökar fasadens kvalitet och stabilitet.

Även om en tät fasad hade resulterat i ett ännu bättre energikonto är glasets funktion i form av dagsljusgenomträngning och vision faktorer som är avgörande för människors hälsa och välbefinnande i byggnader. Glasfasader skapar öppenhet, något som människor behöver eftersom vi tillbringar mer än 90% av vår tid inomhus. I rapporten "10 kvalitetsprinciper för hållbara byggnader och områden" tillhandahållen av Bygg21 för ministeriet för lokala myndigheter och modernisering 2018, belyser en av de tio punkterna vikten av tillgång till dagsljus och vision, som främjar hälsa, välbefinnande, lärande och produktivitet. Bra belysningsförhållanden handlar om samspelet mellan dagsljus och konstgjord belysning. Om användaren av byggnaden har minskat och brist på tillgång till dagsljus, kan detta skada hälsan. Det finns också en skillnad mellan vyer och åsikter. Utsikt är möjligheten att titta ut från en byggnad eller ett slutet område för att få en överblick över omgivningarna. En byggnad som ger utsikt över till exempel vegetation, mot natur och grönska är bättre för hälsan än en byggnad som inte erbjuder detta. Tidigare var det svårt att skapa stora öppningar i byggnadsfasaden med glas och aluminium. Idag kan aluminiumprofiler ha större vikt och därmed större glas, vilket möjliggör större glasformat i fasaden.

Aluminium som "grönt" material
Aluminium upplever den snabbast växande efterfrågan bland alla metaller i världen. De främsta orsakerna är dess låga vikt och styrka. Framför allt drivs efterfrågan av en transportsektor som måste förbättra bränsleeffektiviteten och minska energianvändningen genom lättare bilar, tåg och lastbilar. Dessutom är aluminium nyckeln till byggnader med noll energi, solapplikationer och förpackningar som sparar mat och kräver mindre energi för att transportera. Aluminium kräver lite underhåll, korroderar inte under normala förhållanden och har lång livslängd.

Aluminiumlegering och miljövänlig produktion
En aluminiumlegering är en blandning av aluminium och en eller flera metaller. Hydro tillverkar legeringar för att förbättra materialegenskaperna för specifika ändamål, t.ex. styrka, glans eller formbarhet. De vanligaste elementen som används i aluminiumlegeringar är magnesium, kisel, mangan, zink och koppar. För att skapa profiler för fönster, dörrar och fasader måste en aluminiumstång upphettas till 500 ° C och passeras genom en press som är formad som den färdiga profilen. Med rätt legering och rätt värmebehandling får du otaliga applikationer. [2]

Det finns få andra metaller som har en livscykel som aluminium. Den är korrosionsbeständig och kan återvinnas om och om igen, vilket bara kräver en bråkdel av energin som används för att producera primärt aluminium. Det är detta som gör aluminium till ett utmärkt byggnadsmaterial. Det är också sant att cirka 75% av allt producerat aluminium fortfarande används. Det kräver mycket energi för att skapa primär aluminium, men Hydro använder förnybar kraft och modern teknik för att producera aluminium på ett så rent sätt som möjligt. 1963 öppnade Sapas moderföretag Hydro sin första aluminiumanläggning baserad på vattenkraft på Karmøy i Rogaland. Detta var också början på Hydros resa mot att bli världens ledande företag inom hållbar aluminiumproduktion. Idag driver företaget mer än 20 vattenkraftverk runt om i Norge. De levererar cirka 10 TWh ren och förnybar energi per år till sin aluminiumproduktion. [3]

Hållbara glasfasader med 75% återvunnet begagnat skrot
Efterfrågan på återvunnen aluminium i byggmaterial har ökat i linje med medvetenheten om hållbarhet och byggnaders fotavtryck. Hydro är den första aluminiumtillverkaren som levererar återvunnet aluminium av överlägsen kvalitet och certifierat innehåll av minst 75% återvunnet konsumentskrot, produkten Hydro CIRCAL. Kolavtrycket är 75% mindre än det genomsnittliga primära aluminiumet i Europa och nästan 90% mindre än världsgenomsnittet. Med hjälp av den mest avancerade sorteringstekniken i branschen kan de leverera det högsta återvunna innehållet på marknaden. Omsmältning av aluminium för nya applikationer kräver endast 5% av den energi som går till produktion av primär aluminium. Ju högre återvunnet innehåll, desto lägre är kolavtrycket. Denna produktionsprocess är helt spårbar och produkten är certifierad av den oberoende tredje parten DNV-GL.

Från och med den 1 december kommer Sapa att kunna erbjuda marknaden sin glasfasad Sapa 4150 med Hydro Circal 75R och bidra till att sänka koldioxidavtrycket för byggnader runt om i världen.

Aluminium dörrar och fönster med lågt kolavtryck
Hydro REDUXA erbjuder aluminium med låg kolhalt med förnybara energikällor som vattenkraft. På detta sätt kan Hydro minska kolavtrycket per kilo aluminium till mindre än en fjärdedel av det globala genomsnittet. Resultatet är aluminium med ett av världens lägsta kolavtryck på 4,0 kg CO2 per kg producerad aluminium. Detta är cirka 50% lägre än primärt aluminium som produceras i Europa och nästan 80% lägre än världsgenomsnittet. Från första kvartalet 2020 kommer Sapa-dörrar 2086 och windows 1086 att finnas tillgängliga på de nordiska, polska och baltiska marknaderna.

Hållbara glasfasader i miljöcertifierade byggnader
Det finns olika metoder och miljöcertifieringar för att ha ett verktyg för att följa vägen till en hållbar byggnad. Breeam används ofta i Europa, medan i andra delar av världen, särskilt USA och Asien, används mer LEED och DGNB i Tyskland. Enligt Green Building Alliance är BREEAM världens äldsta (1990) och Europas ledande miljöcertifieringsverktyg för byggnader. Genom att använda detta verktyg får byggmaterialen poäng inom olika kategorier och det kommer att vara viktigt för utvecklaren att samla in tillräckligt med poäng för att uppnå graden inom Breeam som planeras. Glasfasader kan bidra positivt inom olika kategorier, både när det gäller tillhandahållande av dokumentation, hälsa och inomhusmiljö, energi och material (som kan dokumenteras med EPD: er, ECOProduct, Svanetiketten etc.).