Salgsinformation

Leveringsbestemmelser:
Generelle salgs- og leveringsbestemmelser (PDF)

Tilbagekøb:

Tilbagekøb af lagerførte materialer kan ske på ordre til køberen inden for de seneste tre (3) måneder. Et administrationsgebyr fratrækkes indkøbsværdien. Tilbagekøbet reguleres via en kreditnota.

Reklamationer:
Hvis en leveret vare er behæftet med fejl eller mangler, skal den ombyttes med en fejlfri vare, eller manglen skal udbedres. Sælgerens ansvar for fejl eller mangler er begrænset til, hvad der angives her. Herudover har sælgeren ikke noget som helst ansvar for produktionsbortfald, tabt fortjeneste, omkostninger til indgreb i andet end varen ved demontering eller montering eller andre direkte eller indirekte skader, tab eller omkostninger, som forårsages af køberen, dennes kunder eller andre tredjeparter.

Sælgerens ansvar gælder udelukkende fejl, som opstår under de i aftalen forudsatte forhold, samt ved korrekt anvendelse, installation og forædling af varen.

Sælgerens ansvar omfatter ikke fejl forårsaget af omstændigheder, som er opstået, efter at varen er overgået til køberen. Det omfatter f.eks. ikke fejl forårsaget af mangelfuld vedligeholdelse, ukorrekt oplagring eller montering fra køberens side, ændringer foretaget uden sælgerens skriftlige tilladelse, ukorrekt udførte reparationer fra køberens side samt normal slitage eller forringelse.

Køberen skal hurtigst muligt efter modtagelse af varen kontrollere, at varen stemmer overens med bestillingen og den bekræftede ordre.

Køberen skal, senest inden for en (1) uge efter modtagelsen af varen, underrette sælgeren om eventuelle fejl eller mangler, som er opdaget eller burde være blevet opdaget ved modtagelseskontrollen. Meddelelser om eventuelle fejl i leverancen, som ikke har kunnet opdages ved modtagelseskontrollen, skal ske senest efter at fejlen er blevet opdaget eller burde være blevet opdaget, dog senest før eventuel overfladebehandling eller bearbejdning, som køberen selv iværksætter, inden for seks (6) måneder efter levering.

Transportskader:
Synlige skader eller mangler ved godset, som må formodes at være opstået under transporten, skal køberen omgående anmelde til fragtføreren i form af et notat på fragtbrevet.

Skadesanmeldelse til speditør gennemføres af sælgeren, når godset er sendt med fragtbetingelsen franko. Køberen er ansvarlig for skadesanmeldelse til speditør ved fragtbetingelsen ab fabrik.

Returfragter:
Gods og fragtbrev skal adresseres til Sapa Building System og mærkes tilbagekøb eller reklamation inkl. returordrenummer, som oplyses af sælgeren.

Materiale, som returneres, skal emballeres således, at der ikke opstår yderligere skader. Ved fejlagtigt emballeret materiale, hvor vi ikke kan foretage en korrekt vurdering af fejlårsagen på grund af de forårsagede transportskader, krediterer vi kun til skrotpris.


Alle returfragter, som betales af Sapa, skal ske i henhold til vores aftale hos speditøren.

Kurvemanualer:

For at minimere risikoen for fejlhåndtering, når det gælder håndteringen af Sapakurve, har vi udviklet disse kurvemanualer. Vi opfordrer vores kunder til nøje at følge nedenstående anvisninger. På den måde kan vi i fællesskab sikre håndtering uden ulykker.

Sapa Kurvemanual – Håndtering af kurver
Sapa Kurvemanual – Returnering af kurve