Duurzaamheid(3)

VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

STEDEN EN MENSELIJKE NEDERZETTINGEN INCLUSIEF, VEILIG, VEERKRACHTIG EN DUURZAAM MAKEN.

De wereld raakt steeds meer verstedelijkt. Sinds 2007 woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden, en dat aandeel zal naar verwachting stijgen tot 60 procent in 2030.

Steden en grootstedelijke gebieden zijn krachtcentrales van economische groei - ze leveren ongeveer 60 procent van het mondiale BBP. Ze zijn echter ook verantwoordelijk voor ongeveer 70 procent van de wereldwijde koolstofuitstoot en meer dan 60 procent van het gebruik van hulpbronnen.

De snelle verstedelijking leidt tot een groeiend aantal sloppenwijkbewoners, inadequate en overbelaste infrastructuur en diensten (zoals afvalinzameling en water- en rioleringssystemen, en wegen en vervoer), toenemende luchtverontreiniging en ongeplande stadsuitbreiding.

De gevolgen van COVID-19 zullen het meest verwoestend zijn in arme en dichtbevolkte stedelijke gebieden, met name voor de één miljard mensen die wereldwijd in informele nederzettingen en sloppenwijken wonen, waar de overbevolking het ook moeilijk maakt om de aanbevolen veiligheidsmaatregelen zoals sociale afstand en zelfisolatie te volgen.

Het voedselagentschap van de VN, de FAO, heeft gewaarschuwd dat de honger en het aantal doden in stedelijke gebieden aanzienlijk kunnen toenemen als er geen maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat arme en kwetsbare inwoners toegang hebben tot voedsel.

We zijn ervan overtuigd dat we, om echt duurzaam te zijn, moeten kijken naar een wereld voorbij onze vier muren en we eraan moeten werken om deze waar te maken - te beginnen vanaf vandaag. Daarom gaan we verder dan enkel koolstofarme materialen van topkwaliteit en voeren we elke activiteit zo duurzaam mogelijk uit.

SAPA heeft een holistische aanpak qua duurzaamheid en handelt binnen 3 domeinen:

om de koolstofemissie in de gebruiksfase te verminderen

om de uitstoot voor en tijdens de gebruiksfase te verminderen

om het grotere plaatje te zien