Lackering

Lackering erbjuder ett obegränsat färgval med mycket god kulöröverensstämmelse. Pulverlackering är den klart dominerande lackeringsmetoden idag. Pulverlackering utförs med polyesterpulver, skikttjocklek cirka 60 my eller våtlackering cirka 25 my. Det finns i stort sett inga begränsningar alls då det gäller kulörer. RAL och NCS-S skalorna erbjuder ett stort antal kulörer.

Profiler genomgår nio steg innan lackering:

  1. Alkalisk tvätt
  2. Sköljning
  3. Betning
  4. Sköljning
  5. Avoxidering
  6. Sköljning
  7. Kromatering
  8. Sköljning
  9. Torkning

 

Förbehandling
För att få rätt kvalitet på den lackerade ytan är det viktigt att såväl förbehandling och appliceringen av den lack som den efterföljande härdningen utförs korrekt. Då man vill uppnå maximal vidhäftning och hållbarhet är förbehandlingen av avgörande betydelse. Den består normalt av avfettning och betning av ytan, följd av en kemisk behandling (kromatering). Förbehandlingen avslutas med att profilerna sköljs i avjoniserat vatten. Förbehandlingen är densamma vare sig man ska pulver- eller våtlackera. All lackering ställer höga krav på förbehandlingen.

Lackering
Den förbehandlade profilen täcks med polyesterpulver. Pulvret, polyester, appliceras på profilen genom elektrostat- eller friktionsladdning, därefter härdas pulvret i ugn 180ºC. Pulverlacker appliceras och härdar utan några lösningsmedel. Ventilationsluften från pulverappliceringen renas i effektiva reningsanläggningar. Pulver som ”missar” profilerna tas om hand i ett återvinningssystem och återförs till sprutpistolen.

Färgprogram lackering
Sapa arbetar med alla de lacktyper som efterfrågas; förutom traditionell pulverlack, bland annat strukturlack, metallic och klarlack. Till pulverlackering används polyesterpulver och till våtlackering oftast alkydlacker. Med lackering finns strängt taget inga begränsningar vad gäller färger, kulörer. Vi kan erbjuda de kulörer som finns redovisade i NCS-S- och RAL- skalorna.