Kretslopp och återvinning

Illustration: kretslopp/återvinningOmkring 8 % av jordskorpan består av aluminium i form av olika mineraler. Råvarutillgången kan i praktiken anses som obegränsad.  

Det viktigaste insatsmaterialet för aluminium är bauxit. I dag beräknas de brytvärda fyndigheterna räcka i 200–400 år med nuvarande produktionstakt. Och då utan att den återvunna metallen har räknats med. Från bauxiten tillverkas sedan aluminiumoxid som blir till aluminium (primärmetall) via s.k. smältelektrolys.

Återvinning utan slut
I princip kan allt aluminium återvinnas och bli till nya produkter i ett oändligt kretslopp – utan kvalitetsförsämringar. Dessutom förloras endast några få procent vid omsmältning.

Det aluminium som lämnar kretsloppet återgår till naturen i form av aluminiumoxid – ett ämne som finns naturligt i vår omvärld. Vid återvinning är energiåtgången även betydligt lägre – endast 5 % jämfört med produktion av primärmetall.

I dag består ungefär 25 % av världens förbrukning av återvunnet aluminium (sekundärmetall).

Smälter om – själva
För att vi ska kunna sluta kretsloppet har vi investerat i ett eget omsmältverk – i Sjunnen utanför Vetlanda. Här smälter vi ned sorterat skrot från oss själva, underleverantörer och kunder till nya göt –  cylindriska metallämnen färdiga att strängpressas till profiler.