Belastningstabeller

Konstruktionsregler

För detaljerade regler gällande bärande konstruktioner av aluminium se Boverkets Byggregler, Konstruktionsregler, EKS samt Fasta anordningar för tillträde till maskiner, EN ISO 14122.

Utbredd last (Diagram 1)

Tillåten utbredd last med hänsyn till böjning i längdled, då nedböjningen är begränsad till 1/200 av spännvidden. Vid hålade profiler reduceras den tillåtna belastningen med 20 %.

Nedböjning av golvkonstruktion/bjälklag
Nedböjningen begränsas vanligen till 1/200 av spännvidden. På arbetsplattformar och gångbanor bör inte heller höjdskillnaden mellan den belastade och angränsande obelastade golvdelen överstiga 4 mm.

Materialet i profilerna blir inte spänningsmässigt fullt utnyttjat vid denna nedböjningsbegränsning, utan man kan konstatera att det finns en stor bärkraftsreserv.

 Koncentrerad last (Diagram 2)

Tillåten koncentrerad linjelast med hänsyn till böjning i längdled, då nedböjningen är begränsad till 1/200 av spännvidden. Vid hålade profiler reduceras den tillåtna belastningen med 20 %.

Bärförmåga vid koncentrerade laster
När lastytan är mindre än profilbredden böjs golvprofilen både i sin längd- och tvärriktning. Bärförmågan längs är i princip oberoende av bärförmågan tvärs.
Enklast kontrolleras de båda var för sig med hjälp av Diagram 2, samt Tabell 1 nedan. Observera att lastytans storlek har ett dominerande inflytande på bärförmågan samt tåligheten mot lokal deformation i ytan.

Lasttyp A avser liten ”stämpel” med diametern 25 mm.
Lasttyp B avser en smal lastyta med längd 100 mm. Detta motsvarar lastytan från vulkolanhjul eller liknande. Stålhjul bör undvikas då dessa deformerar rillorna på golvprofilens ovansida med ökad halkrisk som följd.
Lasttyp C avser en cirkulär eller kvadratisk lastyta med ca 110-120 mm tvärmått. Denna kan motsvara ett enkelt luftgummihjul från personbil eller lätt skåpvagn.

Tabellen till höger visar lasten placerad i det mest ofördelaktigaste läget.

Vid krav på högre laster – kontakta Sapa Golvsystem.