Hållbar arkitektur

2020-06-11

Hållbar arkitektur

Utvecklingen av en mer hållbar arkitektur är ett tema som alltmer upptar branschen. Att driva fram det gröna skiftet inom byggbranschen kommer göra en stor skillnad för klimatet. Arkitekten måste kunna designa byggnader som är både hållbara och vackra att titta på.
Enligt The International Energy Agency ansvarar den globala byggbranschen för cirka 40 procent av de globala koldioxidutsläppen genom konstruktion, uppvärmning, kylning och rivning av befintliga byggnader. Därför är det positivt att fler och fler arkitekter arbetar för klimatvänliga byggnader och att de samtidigt ser affärsmöjligheten i det.

- Klimatutmaningen är ett sådant område som branschen kommer att fokusera på mycket framöver. Även användningen av alla jungfruresurser som används i industrin och dess avfallshantering, där branschen ansvarar för en stor del av det avfall som skapas, säger Per Olsson, Sustainability Manager, Link Arkitektur

Arkitektens plats i en cirkulär ekonomi

Den mest miljövänliga byggnaden, är som vi alla vet, den som aldrig byggs. I en cirkulär ekonomi utnyttjas resurserna maximalt och material och produkter återanvändsm vilket gör att avfall inte uppstår och hamnar i deponi. På detta sätt minimeras råvaruförbrukning, avfall, utsläpp och energiförbrukning avsevärt. Dessutom har miljöfördelar att göra med bland annat föroreningar, biologisk mångfald och vattenförbrukning.

- Istället för att vi bygger nytt eller producerar nya produkter kan vi transformera byggnader eller återbruka produkter och återvinna material., säger Olsson

Både nybyggnation och rehabiliteringsprojekt med återvunna byggnadsdelar och återvunnet material innebär en betydande minskning av utsläpp. Dessutom minskas utnyttjandet av nya resurser och avfallsvolymerna minskas.

Arkitektens grundläggande kompetens idag är att analysera och hantera funktionella och estetiska frågor. Med en ökad medvetenhet om energieffektivitet och livscykeln när det gäller materialval, kan arkitekten använda sin kunskap kreativt och lösa problem som också är relaterade till hållbarhet. Medveten användning av material och resurser, i kombination med god design, sammanfattar grunden för en hållbar arkitektur.

- Den stora vinsten med att arbeta med cirkulär ekonomi är att du fångar upp många hållbarhetsaspekter. Det handlar inte bara om resursfrågan, utan du kan också minska koldioxidavtrycket för produkterna och i byggnaden genom att jobba mer cirkulärt och både återbruka och återvinna material och produkter, säger Olsson.

Aluminium bidrar till lägre koldioxidavtryck

Tidigare har fokus på byggnaders miljöpåverkan till stor del varit på enbart energiförbrukningen. I en klimatfokuserad konstruktion beaktas de totala utsläppen av växthusgaser under hela byggnadens livslängd. Dessa delar inkluderar också utsläpp och koldioxidavtryck för byggnadsmaterial.

Aluminium har en livscykel som få andra material kan matcha. Metallen är korrosionsbeständig och kan återvinnas om och om igen, vilket endast kräver en bråkdel av den energi som används för att producera primärmetallen. Faktum är att 75 procent av allt aluminium som någonsin producerats fortfarande används.

Ulf Alfredsson, Business unit market Manager på Hydro Building Systems, har sett en ökad efterfrågan på material som kan sänka byggnadens miljöpåverkan. Kunder kräver mer från materialet på grund av nya regler och klassificeringsprogram.

- Vi har precis lanserat något som vi kallar för Hydro CIRCAL 75R, en aluminiumlegering som bygger på minimum 75% återvunnen aluminium, dvs. end-of-life aluminium. Genom detta kan vi producera 1 kg aluminium med en påverkan på 2,3 kg CO2, vilket är en kraftig reduktion.

Genom att använda återvunnet, använt material från tidigare produkter, skickas aluminium som annars skulle vara i slutet av dess produktcykel tillbaka till livscykeln. Genom att använda återvunnet aluminium reduceras energiförbrukningen drastiskt utan att påverka produktens kvalitet.

Ur ett cirkulärt ekonomiskt perspektiv är en övergripande bedömning av det totala klimatavtrycket som en produkt eller tjänst förorsakar under hela dess livscykel avgörande. I detta sammanhang kommer man också att lägga fokus på energi i samband med produktion av byggnadsmaterial. Det finns byggnadsmaterial som också har tagit hand om denna aspekt i produktionsprocessen.

- Vi har också lanserat en legering som vi kallar Hydro REDUXA 4.0. Det är primäraluminium, som bygger på energieffektiv produktion plus att allt energiuttag tas av vattenkraft, säger Alfredsson.

Hållbar design

Per Olsson från Link Arkitektur säger att hållbarhet i arkitekturen och i byggnader handlar om hur väl man skapar arkitektonisk kvalitet i relation till funktion och gestaltning och finner balansen mellan att använda byggnaderna och skapa deras positiva effekter, samtidigt som de negativa som kommer från byggnaden begränsas.

- Ta till exempel en skola. För att det ska vara en bra inomhusmiljö så krävs det gott om dagsljus

Den BREEAM-certifierade skolan Horten gymnasium i Norge är ett bra exempel på en byggnad med både hållbar funktion och vacker design. De gjorde ett ambitiöst val genom att sikta på ett högt miljöklassningssystem som integrerar hållbart tänkande på alla nivåer. Inomhusmiljön och ljusemissionen beaktas genom ett stort atrium med glasfasader som uppfyller de stränga certifieringskraven.

Idag finns det drygt 300 registrerade BREEAM-projekt i Norge men verktyget och metoden används av ännu fler. Olsson betonar att det är viktigt att arbeta tätt med tillverkarna, både för att säkerställa att miljöklassificerade produkter finns tillgängliga och att produktutveckling tar hänsyn till arkitektoniska och miljömässiga aspekter.

- Det är viktigt att leverantörer tillverkar produkter som kan bidra till att vi kan skapa god arkitektonisk kvalitet och samtidigt känna oss trygga i att att dessa produkter levererar så litet negativt avtryck på miljön som möjligt i relation till klimatpåverkan, resursuttag eller biologisk mångfald, säger Olsson .

Genom att integrera hållbarhet som en avgörande del av projektet kommer det att bidra till nya, arkitektoniska lösningar. Hållbar arkitektur innebär kostnadseffektiv konstruktion, med minsta möjliga utsläpp av växthusgaser sett genom hela livscykeln, byggnader som förespråkar god hälsa, där människor trivs och där de uppnår en god produktivitet.

- Vi är engagerade i en helhetssyn på hållbarhet samt med fokus på social hållbarhet i de produkter och byggnader som vi skapar för att säkerställa att vi inte påverkar miljön och planeten negativt, avslutar Olsson.