En inblick i Sapas arbete med kvalitetstester

2020-11-19

En inblick i Sapas arbete med kvalitetstester

Brand i byggnader kan få stora konsekvenser med förlust av liv och materiella värden. Bra föreskrifter och goda normer för brandsäkerhet är avgörande för att säkerställa att byggmaterialets egenskaper upprätthåller ett korrekt brandmotstånd.

Varje år dör cirka 100 personer i bränder enbart i Sverige, och räddningstjänsten rycker ut till cirka 10000 bränder i byggnader med skador på upp till 5 miljarder kronor. Att använda produkter som har genomgått omfattande kvalitetstester hjälper till att skydda människors liv och värden under byggnadens livslängd.

Märkningar och standarder betyder kvalitet

Brand som fenomen utgör ett tvärvetenskapligt och komplext ämnesområde och behovet är stort av standarder och vägledning inom området.

Många entreprenörer och byggföretag efterfrågar certifieringar för att de varken har tid eller resurser att utvärdera leverantörer varje gång de ska köpa in en produkt.

Standarder är frivilliga verktyg på marknaden, medan föreskrifter införs av offentliga myndigheter och är obligatoriska.

Det finns standarder och märkningar som dokumenterar hur produkter tål ett brandförlopp och vilka egenskaper de har vid brand. Dessutom finns det standarder som säkerställer att kvalitet säkerställs i processer och metoder.

Läs även: Det här bör du veta om testning av branddörrar

Sapas dörrsystem i aluminium har testats noggrant

Sapas dörrsystem i aluminium har testats enligt ett antal standarder som gäller i Norden (INSTA), Europa (CEN) och globalt (ISO). Gemensamt för alla är att de har genomförts av en oberoende tredje part för att säkerställa att kvalitetsbedömningen är objektiv.

Sapas produkter är bland annat kvalitetssäkrade enligt dessa standarder:

ISO 9001, en erkänd standard som fastställer internationella krav på ett kvalitetsstyrningssystem.

P-märkning, en kvalitetsmärkning från svenska RISE, som bland annat säkerställer att produkten uppfyller de deklarerade klasserna för brand, inbrott och ljudisolering. Märkningen omfattar kvalitetssäkring av både produktion och montering.
CE-märkning. Produktens prestanda ska fastställas, utvärderas och rapporteras på ett EU/EES-harmoniserat sätt. Produkten måste uppfylla säkerhetskraven i EES och detta ska dokumenteras.

Observera att inre och yttre branddörrar omfattas av olika standarder. För inre branddörrar gäller standarden NS-3919. Denna standard kräver inte CE-märkning av produkter. Inre branddörrar kan också certifieras, men inte CE-märkas.

Läs även: Så fungerar vår värdekedja – Sapas branddörrar från utveckling till produktion

Dokumentation och brandsäkerhet för Sapas aluminiumdörrar

Från och med den 1 november 2019 har det varit obligatoriskt att CE-märka ytterdörrar. Detta innebär omfattande krav på produktdokumentation.

För CE-märkta brandklassade dörrar måste en prestandadeklaration finnas tillgänglig på norska eller något annat skandinaviskt språk. Det betyder att dörrtillverkaren måste ha ett CE-certifikat för den aktuella dörrmodellen.

När man bygger brandprodukter måste man fylla i en kontrollplan för att säkerställa kvaliteten. Alla arbetsdokument måste undertecknas för att produkten ska godkännas.

Intyget utfärdas av ett så kallat anmält organ, (Notified Body), d.v.s. ett kontrollorgan som utför typkontroll och produktionskontroll. RISE är ett anmält organ i Norge och Sverige.

Sapa lägger ner stora resurser för att säkerställa att märkningen är korrekt i enlighet med föreskrifter och gällande processer. Det är viktigt att både kunna dokumentera dörrens allmänna egenskaper genom en prestandadeklaration, samt den särskilda certifiering som bekräftar dörrens brandegenskaper.

Du kan vara säker på att Sapas produkter är märkta enligt godkända förfaranden och att detta är korrekt dokumenterat. Denna dokumentation åtföljer dörrarna, så att våra kunder kan vara säkra på att de tar sitt ansvar för att se till att dokumentationen uppfyller DOK-förordningen samt att branddörrens egenskaper är lämpliga för projektet.